Пенсионно осигуряване

Да се говори спокойно в бъдеще време, когато нямаш достатъчно сигурност в ежедневието си, е трудно, но от друга страна решаването на редица проблеми днес е невъзможно, без ясен поглед в по-близката или по-далечна перспектива. Темата за доходите и жизнения стандарт след пенсиониране е едно от нещата, които колкото и да не ни се иска, трябва да погледнем с нужната отговорност и обективност, за да решим един фундаментален обществен проблем, а в индивидуален план да избегнем съдбата на днешните пенсионери.

За радост днес имаме нужния инструмент да се справим с този въпрос и той се нарича тристъблова пенсионно осигурителна система, която функционира в България. Тя позволява чрез пълноценното участие във всички форми за пенсионно осигуряване да си обезпечим нужния ни за живота след пенсиониране доход.

Тя разделя отговорността за пенсионните доходи между индивида, работодателя и държавата, като индивидуалната отговорност е водеща и никой в бъдеще няма да може да се сърди на държавата, че когато е трябвало, не е взел правилните за себе си решения.

Тя позволява, подобно на примерите в развитите страни, пенсионните спестявания на всеки един от нас да се инвестират в икономиката и да създават блага, които да ползваме още в периода преди пенсиониране.

Въпросът тук вече не е дали и защо, а докога ще продължаваме да си затваряме очите и да отказваме да носим отговорност за своето бъдеще?

А след като си дадем отговор на този въпрос, остава само да изберем подходящата институция, на която да поверим своите пенсионни спестявания!

Основни принципи на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване

 1. Доброволност на участието – основен принцип, по който се отличава от допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Доброволно може да се осигурява всяко физическо лице, навършило 16 г.
 2. Персоналност на осигуряването – всяко осигурено лице има своя индивидуална партида, по която се натрупват средствата от осигурителни вноски и от разпределената доходност от тяхното инвестиране.
 3. Свободен избор на размера на вноската – осигуреното лице определя по свое желание каква вноска, на какъв интервал и за какъв период да внася.
 4. Осигуряване чрез дефинирани вноски – при сключване на осигурителния договор се определя размерът на вноската, а не на пенсията, която ще получава лицето. Размерът на пенсията не може да бъде определен предварително, тъй като зависи от натрупаните средства към момента на пенсиониране и от вида и срока за получаване на пенсията.
 5. Свободен избор на вида на пенсията – осигуреното лице има право да избере вида на пенсията (пожизнена или срочна) и периода, през който да я получава.
 6. Право на лична пенсия за старост – по желание на осигуреното лице пенсията от доброволен фонд може да започне да се получава до пет години преди възрастта за пенсиониране, определена от Държавното обществено осигуряване.
 7. Право на разпореждане със средствата по индивидуалната партида:
  - Натрупаните средства от лични вноски могат да бъдат изтеглени от лицето по всяко време;
  - Натрупаните средства от вноски от работодател могат да се изплащат на лицето само при придобиване право на пенсия;
  - При навършване на пенсионна възраст осигуреното лице има право на избор между съответния вид пенсия или на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства.
 8. Право на информация – всяко осигурено лице най-малко веднъж годишно получава извлечение от индивидуалната си партида и има право по всяко време да поиска от пенсионния фонд информация за състоянието на тази партида.
 9. Юридическа самостоятелност на управляващото пенсионноосигурително дружество и управляваните от него фондове – средствата на осигурените лица са юридически и счетоводно отделени от средствата на пенсионното дружество.
 10. Строг контрол и регулиране на дейността на пенсионните дружества, управляващи пенсионни фондове – държавата чрез своя контролен орган, Комисията за финансов надзор, следи за точното спазване на законовите изисквания и налага санкции при констатирани нарушения от страна на пенсионните дружества.

 

Доброволното пенсионно осигуряване е продукт, който е алтернатива на спестовната застраховка живот, затова ако имате покритието на единия продукт, е хубаво в някаква степен да използвате и другия. 

Разликата  е, че при застраховката не трябва да пропускате нито една вноска, защото няма да можете да се ползвате от покритието по полицата. При доброволното пенсионно осигуряване обаче можете да внасяте когато и колкото поискате.

Средствата се натрупват и можете да ги изтеглите във всеки един момент или да ги оставите да станат още повече.

Данъчните преференции и при двата продукта са еднакви. До 10% от облагаемия доход се признават за разход, ако средствата са за покупка на полица по застраховка живот или са внесени във фонд за доброволно пенсионно осигуряване. Например, ако за цялата година имате облагаем доход от 5 000 лв. и внесете 500 лв., то няма да платите данъци върху тези 500 лв. Данъчната ставка е около 20%, следователно ще си спестите 100 лв. данъци. Тези 100 лв. ще бъдат вложени и ще ви носят доход.
- ДЕКЛАРАЦИЯ от потребител за застрахователни и финансови услуги

- ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- Уведомлително писмо за настъпилата промяна на обслужващата банка

- Процедури за подаване на жалби

- ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА