ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ПАКЕТ

“БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”

Здравноосигурителен пакет “Болнична медицинска помощ” покрива диагностика и лечение на осигурените лица в стационарни условия за не по-малко от едно денонощие, проведени от правоспособни Изпълнители на болнична медицинска помощ.

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ПОКРИТИЕ

В пакета се включват следните групи здравни услуги и стоки:

 1. Престой в болница

  разходите за стая, храна, лекарско и сестринско наблюдение, направени по време на престой във всяко едно отделение на болнично лечебно заведение.

 2. Медицински изследвания

  изследванията, направени по време на болничен престой, необходими за /лечението/ диагностициране на състоянието.

 3. Консервативно лечение

  лекарствените средства, контрастни материи, консумативи и други, необходими за лечението по време на болничния престой.

 4. Оперативно лечение

  хирургическите интервенции, извършени по време на болничния престой, като част от процеса на лечение.

 5. Медицински консултации

  проведените медицински консултации с водещи специалисти извън щатния състав на болничното лечебно заведение, осъществени при леглото на болния.

 6. Протези

  Необходимите от медицинска гледна точка протези с траен или временен характер.

ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ

БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Престой в болница flag }До размера на договорената осигурителна сума
Медицински изследвания flag
Консервативно лечение flag
Оперативно лечение flag
Медицински консултации flag
Протези flag- ДЕКЛАРАЦИЯ от потребител за застрахователни и финансови услуги

- ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- Уведомлително писмо за настъпилата промяна на обслужващата банка

- Процедури за подаване на жалби

- ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА