ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ПАКЕТ

“ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ И СТОКИ”

Здравноосигурителен пакет “Допълнителни здравни услуги и стоки” покрива здравни услуги и стоки, свързани с лечението на осигурените лица, извън покритите в здравноосигурителни пакети “Извънболнична медицинска помощ”, “Болнична медицинска помощ” и “Комплексна медицинска помощ”.

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ПОКРИТИЕ И ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ

В пакета се включват следните групи здравни услуги и стоки:

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ всички предписани от лекар лекарствени средства, необходими за предписано лечение при домашни условия и закупени до 7 дни след тяхното предписание. flag До размера на договорената осигурителна сума
ПОМОЩНИ СРЕДСТВА патерици, бастуни, инвалидни столове и колички, уринатори и други. flag До размера на договорената осигурителна сума
САНИТАРЕН ТРАНСПОРТ медицински транспорт и придружаващ персонал, ако това е необходимо от медицинска гледна точка, когато не се отнася за случаи на тежки злополуки и животозастрашаващи състояния. flag До размера на договорената осигурителна сума
РЕХАБИЛИТАЦИЯ престой и лечение в специализирани болници за рехабилитация и санаториално лечение по лекарско предписание, като долекуване на осигуреното лице след оказана болнична медицинска помощ. flag Договорен брой

ВАЛИДНОСТ НА ПОКРИТИЕТО

Всяка от групите здравни услуги и стоки в здравноосигурителен пакет “Допълнителни

здравни услуги и стоки” се договаря за:

Покритие “А” – за случаите на заболяване и злополука на осигурените лица;

Покритие “Б” – за случаите на злополука с осигурените лица;

Здравноосигурителен пакет “Допълнителни здравни услуги и стоки” се договаря само с един или повече от здравноосигурителните пакети: “Извънболнична медицинска помощ”,

“Болнична медицинска помощ” и “Комплексна медицинска помощ”.

В здравноосигурителния договор могат да се включат една или повече групи здравни услуги и стоки на здравноосигурителния пакет “Допълнителни здравни услуги и стоки”.

Осигурителната сума за всяка група здравни услуги и стоки на здравноосигурителен пакет “Допълнителни здравни услуги и стоки” се договаря в размер по-малък или равен на избраната осигурителна сума на здравноосигурителния пакет, в който се включва.
- ДЕКЛАРАЦИЯ от потребител за застрахователни и финансови услуги

- ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- Уведомлително писмо за настъпилата промяна на обслужващата банка

- Процедури за подаване на жалби

- ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА