ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ПАКЕТ

“КОМПЛЕКСНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”

Здравноосигурителен пакет “Комплексна медицинска помощ” покрива диагностика и лечение на осигурените лица, предоставени от правоспособни Изпълнители на извънболнична и/или болнична медицинска помощ.

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ПОКРИТИЕ

В пакета се включват следните групи здравни услуги и стоки:

1. Медицински прегледи - всички прегледи проведени от лекар, лекар-специалист или хабилитирано лице, необходими за уточняване на диагнозата и лечението и за контрол на състоянието на пациента.

2. Медицински изследвания - всички изследвания, необходими за откриване на причините за съществуващите симптоми, довели до нужда от лечение и назначени от лекар, както и изследванията, необходими за подготовка за прием в болница за лечение или операция, назначени от лекар.
За извършване на медицински изследвания на стойност над 10% от договорената осигурителна сума е необходимо съгласуване с Осигурителя.

3. Престой и лечение в болница - разходите за стая, храна, лекарско и сестринско аблюдение, изследвания необходими за диагностициране на състоянието, лекарствените средства, контрастни материи, консумативи и други, необходими за лечение по време на болничния престой, направени във всяко едно отделение на болнично лечебно заведение.

4. Оперативно лечение в амбулаторни и стационарни условия - предоперативна подготовка; извършената операция; използваните анестезиологични средства, консумативи, хигиенно-санитарни материали.

5. Апаратна физиотерапия и лазертерапия - процедури за апаратна физиотерапия, лазертерапия и кинезитерапия, предписани от лекар.

6. Медицински манипулации - извършените в амбулаторни или домашни условия от лекар или медицинска сестра и назначени от лекар превръзки, инжекции, първично затваряне на раневи повърхности, пункции, електрокаутеризация, поставяне на катетри и други, /вкл. травматологични процедури/.

ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ

КОМПЛЕКСНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Медицински прегледи

}

До размера на договорената осигурителна сума

Медицински изследвания

Престой и лечение в болница

Оперативно лечение в амбулаторни и стационарни условия

Физиотерапия и лазертерапия

Не се покриват артроскопските и лапароскопските операции при индивидуални и семейни договори


ПОЛЗВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ

Здравните услуги се ползват:

- без заплащане от осигурените лица в партньорска мрежа от лечебни заведения /абонаментен принцип/

- като възстановяване на разходи във всички останали случаи

В рамките на договорените лимити всяка една извънболнична или болнична здравна услуга може да се ползва на абонаментен принцип или на принципа на възстановяване на разходите, без ограничения, за намирането на най-добрите здравословни решения.
Цялостната дейност по доброволно здравно осигуряване гарантира пълно съдействие на осигурените лица, заплащане на ползваните от тях здравни услуги и контрол върху качеството на оказаната медицинската помощ


ПРЕДИМСТВА НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ

В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ:


В БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ:




- ДЕКЛАРАЦИЯ от потребител за застрахователни и финансови услуги

- ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- Уведомлително писмо за настъпилата промяна на обслужващата банка

- Процедури за подаване на жалби

- ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА