Автомобилно застраховане


Научи повече

Имуществено застраховане


Научи повече

Животозастраховане


Научи повече

Рискови застраховки


Научи повече

Здравно застраховане


Научи повече

Пенсионно осигуряване


Научи повече

Кредити / Лизинг


Научи повече

„Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 96, ет. 4, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието под ЕИК 200714673, е застрахователен брокер, вписан с решение № 172-ЗБ/30-06-2009 г. в регистъра на застрахователните брокери, застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН. Справка за това обстоятелство можете да направите в Комисията за финансов надзор, 1000 София, ул. “Будапеща” 16, централа: 02 94 04 999, факс: 02 829 43 24, e-mail: bg_fsc@fsc.bg или на интернет сайта й www.fsc.bg.


1. Застрахователен брокер “Ес Ти Енд Ти Финанс” ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или компания-собственик на застраховател не притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на Застрахователен брокер “Ес Ти Енд Ти Финанс” ЕООД.

2. Застрахователен брокер “ Ес Ти Енд Ти Финанс ” ЕООД не е обвързан с договорно задължение за извършване на застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи. По Ваше искане ще Ви предоставим имената на застрахователите, за които извършваме застрахователно посредничество.

3. Застрахователен брокер “ Ес Ти Енд Ти Финанс ” ЕООД дава съветите си за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за нуждите на потребителя на застрахователната услуга.

4. Застрахователен брокер “ Ес Ти Енд Ти Финанс ” ЕООД определя изискванията и потребностите на потребителя на застрахователни услуги, както и основанията си за дадените на потребителя съвети относно конкретна застраховка само въз основа на писмено предоставената от последния информация въз основа на която се определя застрахователния му интерес.

5. Застрахователен брокер “ Ес Ти Енд Ти Финанс ” ЕООД получава възнаграждение под формата на комисионна, дължима от съответния застраховател.
- ДЕКЛАРАЦИЯ от потребител за застрахователни и финансови услуги

- ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- Уведомлително писмо за настъпилата промяна на обслужващата банка

- Процедури за подаване на жалби

- ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА